Kan forskning om mediumskap motverka skepticism? – Emmy Bornemark

De flesta som är öppna med att de praktiserar olika former av mediumskap möter förr eller senare personer som är kritiska till att medialitet existerar.  När människor ställs inför faktumet att det går att kommunicera med avlidna nära och kära kan en krock uppstå med deras invanda världsbild. Jag har observerat och träffat på lite olika reaktioner. Vissa försöker dölja sin skepticism och byter snabbt samtalsämne. Andra blir närmast generade över  att någon kan ”vara så dum”. Ytterligare andra blir hånfulla och basunerar ut att deras egen erfarenhet är den enda sanna. 

Så varför ens bemöda sig om att bemöta dessa personer och deras åsikter?  Jo, för att om fler ska våga ta del av allt gott som healing och vetskap om själens överlevnad kan leda till måste det anses rumsrent. Och rumsrent blir det inte förrän vi kan ge svar som upplevs som trovärdiga och leder till att nyfikenheten inför andevärlden övervinner skepticismen. 

För många är egna andliga erfarenheter avgörande för att skapa en öppenhet inför tanken att själen överlever då den fysiska kroppen dör. Men det finns också de som inte vågar lita till sina intryck, just eftersom andliga erfarenheter inte är allmänt och socialt accepterade i alla kretsar. I vårt sekulariserade samhälle är vetenskapen viktig för hur samhället och värderingar formas. För att nå ut med argument som kan förändra inställningen till mediumskap krävs forskning. Som tur är finns en hel del intressant forskning på området.

Under de senaste tjugo åren har ett tiotal forskarlag i världen studerat mediumskap genom moderna vetenskapliga metoder. Forskningen har främst genomförts inom parapsykologi men även i andra discipliner såsom medvetandeforskning, klinisk psykologi, neurobiologi, antropologi och forskning om förlust och sorgeprocesser. Tack vare forskarlagens ansträngningar har vi ett nytt artilleri för att bemöta skepticism. 

Nedan finns tre påståenden som du som är öppet andlig kan mötas av, och där modern forskning om mediumskap kan vara behjälplig: 

”Alla medium som undersökts har avslöjats som bluffar.”

Påståendet är felaktigt. Det finns flera studier som visar att vissa högkvalificerade medium kan ge specifik och korrekt information om avlidna personer utan att ha några förkunskaper om dessa. Vi bör dock nämna att det, precis som i andra akademiska sammanhang, har framförts olika former av kritik gentemot vissa forskningsresultat, till exempel har metodologiska frågor uppstått. Det är väntat då fältet är nytt och underfinansierat. För att bemöta kritiken har undersökningsdesignen i nyare studier förändrats. En studie från 2019 har inte bara använt sig av en dubbelblindad metod, för att öka resultatens trovärdighet har studiens dataframställning blindats på fem olika sätt. 

”Medium är charlataner som fantiserar ihop historier.”

Att anklaga någon för att vara en charlatan, det vill säga en bedragare som för egen vinning utger sig för att vara något hen inte är, är en anklagelse som är lätt att pådyvla någon. Det kan vara svårt att försvara sig emot sådana anklagelser eftersom de är så svepande. Även på detta område kan forskning vara till nytta.

En studie från 2013 visar att hjärnaktiviteten hos medium som fantiserar ser annorlunda ut jämfört med då samma medium har andekontakt, då det är olika delar av hjärnan som aktiveras. 

”Medium är personer som lider av psykisk ohälsa.”

Det finns minst sex studier som utifrån olika infallsvinklar har undersökt det psykiska hälsotillståndet hos medium. Resultaten visar att medium har lika god eller en bättre mental hälsa än kontrollgrupperna. 

Även om den västerländska mediumforskningen står i startgroparna är min slutsats att den redan är viktig. Dels för att den kan bidra till att öppna ett fönster av nyfikenhet inför andevärlden hos dem som har stor tilltro till vetenskap, dels för att motbevisa att medium är bedragare som skor sig på andra människors olycka. 

Mediumförbundet kommer fortsätta att följa forskningen på vårt område. Hjälp oss gärna att berätta om nya rön som du får korn på! 

Referenser till ovanstående hittar du här: https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/mental-mediumship-research 

Emmy Bornemark, ledamot i Mediumförbundets styrelse