Hur bemöter vi anklagelser från skeptiker och obefogad kritik?

Ibland uppstår situationer där vi blir påhoppade och beskyllda för att det vi ägnar oss åt skulle vara omoraliskt, bluff och båg eller liknande beskyllningar. Vi har här samlat några av de vanligaste beskyllningarna och hur vi kan bemöta detta sakligt.

Påstående 1: Alla medium som har kunnat undersökas har visat sig vara en bluff.

Detta är ett direkt felaktigt påstående. Under de senaste 20 åren har ungefär tio forskarlag i världen studerat mediumskap genom moderna vetenskapliga metoder. Det finns flera studier som visar att vissa högkvalificerade medium kan ge specifik och korrekt information om avlidna personer utan att ha några förkunskaper om dessa. Windbridge Research Center som leds dr Julie Beischel har blivit uppmärksammade i den akademiska världen på sina omfattande undersökningar på mediumskap. Forskningen har främst genomförts inom parapsykologi men finns även i andra discipliner såsom medvetandeforskning, klinisk psykologi, neurobiologi, antropologi och forskning om förlust och sorgeprocesser. Läs gärna mer om forskning på mediumskap på the PSI Encyclopedia som tillhandahålls av the Society for Psychical Research https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/mental-mediumship-research

Påstående 2: All kunskap vi har talar för att vi inte kan kommunicera med andar.

”Att tala med andar” är en ofullständig beskrivning av mediumskap. Medium och deras klienter i hela världen anser att de har fått bevis för att medium kan ha andekontakt. Medium får information genom olika sinnesintryck då de är i ett delvis förändrat medvetandetillstånd. Dessa intryck kan exempelvis innebära inre bilder, inre hörsel eller kroppsliga förnimmelser. Windbridge research centerhar genom noga utförda undersökningar och dubbelblinda experiment kunnat fastslå att det finns mediala personer som kan uppfatta och lämna information om avlidna. I dessa fall har det varit uteslutet att mediet kan ha tagit emot informationen på något sätt än på det sätt som får kallas paranormalt. Ett 20-tal Medier har testats och de har helt saknat förkunskaper om klienten eller den avlidna och de har inte mottagit någon feedback under de kontrollerade testerna vilket gör att cold reading kan uteslutas. 

Julie Beischel har utkommit med antologin Investigating Mediums som beskriver vetenskaplig undersökning på mediumskap i sin helhet.Beischel bidrog även med några sidor till Leslie Keans bok Survivning Death. Mer relevant forskning på mediumskap och relaterat har under mycket lång tid utförts vid Rhine Research Center.  Mer information rhineonline.org

Utöver den forskning som visar att vissa medier kan ge korrekt och detaljerad information om avlidna personer finns andra typer av studier av medier. En annan studie från Windbridge gäller EEG-tester (Elektroencefalografi ) och visar på skillnader i elektrisk aktivitet i hjärnan när medier upplever kommunikation med avlidna jämfört med när minnesfunktioner aktiveras eller då en person fantiserat.  Vetenskapliga experiment har alltså visat att fysiologiska processer såsom hjärnaktivitet är annorlunda då ett medium arbetar jämfört med andra mentala processer1)

1) Delorme, Beischel, Michel, Boccuzzi, Radin, & Mills, 2013.

Windbridge Research Center framhåller även att privatsittningar så kallade readings med professionella medium kan vara mindre skrämmande samt enklare att förstå än egna, direkta kontakter med andevärlden och avlidnas andar. Man drar även slutsatsen att en kombination av traditionell psykoterapi och att besöka ett medium (andemedium) ger starkare och bättre resultat än att enbart göra någon av dessa åtgärder. 

Påstående 3: Medium är antingen psykiskt sjuka eller charlataner.

Att anklaga någon för att vara psykiskt sjuk eller en charlatan, dvs. en bedragare som för egen vinning utger sig för att vara något som den inte är, är en anklagelse som är lätt att pådyvla någon och som kan vara svår att försvara sig emot eftersom anklagelsen är så svepande. Det är ett sätt att förtala och ifrågasätta någons trovärdighet. En sådan anklagelse är en åsikt, det är inte baserat på fakta.  

Det finns förövrigt forskning som tyder på att medium verkar ha bättre psykisk hälsa än folk i allmänhet (Reinsel 2004).

Påstående 4. Medium lurar människor på pengar.

Seriösa medium har goda intentioner med sitt mediumskap är måna om att upprätthålla viktiga etiska riktlinjer såsom de som Mediumförbundet har tagit fram. Syftet är att förmedla kontakt mellan bortgångna och avlidna vilket kan underlätta sorgeprocesser och ge hopp. Precis som för alla yrkesarbetande personer behöver medium få lön för det arbete som de utför. Att upprätthålla en hög nivå av mediumskap kräver tid och engagemang.

Påstående 5. Det är omoraliskt att lura människor i sorg.

Ja, det är omoraliskt att lura människor i sorg, därför är det inget som ett seriöst medium ägnar sig åt. Tvärtom finns forskning som visar att medium kan ge tröst och hjälpa till i sorgebearbetning. I redovisade studier från Windbridge Research Center så fastslår man först att olöst sorg kan orsaka djup psykisk och fysisk olycka och bedrövelse. Sedan presenterar man forskningsresultat som visar att både spontana och framkallade upplevelser av avlidnas andar (efter-döden-kommunikation) minskar sorgen med tydlig effekt, samt att pilotstudier indikerar liknande positiva konsekvenser efter sittningar med medier 2)
2) Spontaneous and induced after-death communication experiences (ADCs) dramatically reduce grief. Botkin, 2000; Drewry, 2003; Hastings et al., 2002; Houck, 2005; LaGrand, 2005; Parker, 2005; Sanger, 2009.

Påstående 6. Råden som medium ger bygger på fantasier.

Detta är ett svepande och felaktigt påstående. Detta påstående bygger på ignorans och okunskap om hur mediumskap fungerar. Det finns forskning som visar att ett arbetande medium uppvisar annan hjärnaktivitet än en person som fantiserar. 

Påstående 7. Medium använder cold reading, dvs. tolkar klientens reaktioner, kroppsspråk och mimik och anpassar budskapet efter det.

Ett medium behöver inte vara i samma rum som sin klient utan kan ge korrekt information utan att se sin klient. Vetenskapliga tester av detta slag, dubbel och trippelblinda tester3), har bland annat utförts vid Lab. For advances in consciousness and health vid University of Arizona, genom professor Gary E Schwartz m.fl.
3)  Medium, Ditt liv med Andevärlden, 2017, Camilla Elfving, s. 85-86

Senast uppdaterad 2022-11-20
Copyright: Mediumförbundet