Pris och avtal

Mediumförbundets rekommendationer gällande pris och avtal för mediala rådgivningstjänster är följande:

Pris och prisbildning

Vi verkar på en fri, oreglerad marknad där individuell prissättning råder.
Priser för medial och andlig konsultation, healing och dylikt bör avgöras genom vilken kvalitet, utbildning och erfarenhet mediet har. Även utbud och efterfrågan avgör priset.

Som förbund ger vi gärna en fingervisning om priser och prisbildning utifrån vår kännedom. Priset för privata konsultationer 1) varierar och geografiska faktorer kan inverka på priset, liksom hur efterfrågat ett Medium är. Priset kan ligga lite högre i större städer än i glesbygd.

1) Med privat konsultation menas t.ex. medial, intuitiv rådgivning, mediumistisk sittning med andekontakt, tarotläggning, esoterisk rådgivning eller healingsession.

Priset på mediala tjänster i Sverige ligger i nuläget på ett relativt brett spann mellan 500 kr – 2.200 kr inkl moms. Ett genomsnittligt timpris för ett medium med god kvalitet, utbildning och erfarenhet ligger runt 1000 kr inkl moms.

Betalning

Betalning bör ske innan konsultationen via bankgiro eller företagsswish. Alternativt betalning på plats i samband med konsultationen. Giltigt kvitto där belopp och moms framgår ska lämnas.

Avbokningsregler

Avbokning som sker senare än 24 timmar före bokad tid debiteras halva priset. Ej avbokad konsultation räknas som förbrukad konsultation och debiteras med fullt pris.

Nöjd-kund-garanti?

Om kunden inte är nöjd efter att sittningen fortlöpt under tio minuter kan kunden välja att avbryta sittningen utan betalning. Om detta sker så ska mediet inte lägga ner mer tid utan mötet avbryts omedelbart.

Hur lång tid bör en sittning dvs. medial konsultation, ta?

Medial privatsittning tar ca 30-40 minuter.

Det behövs inte mer tid eftersom andevärlden gott och väl hinner förmedla det de vill förmedla på 30 min samt att ett medium som arbetar psychic också hinner förmedla mycket på den tiden. Efter 30-40 min droppar ofta energin och mediet tenderar att tappa ”kraften” och börjar då ta ifrån sin energi. Det går däremot ofta väldigt bra att samma medium byter klient då det blir ett energiombyte och en ”varm omstart”. Så flera kunder efter varandra går bra, men att ha samma kund under en längre tid är inte att föredra. Kvalitet framför kvantitet (till kunden alltså).

Ångerrätt kring kursanmälan

Vi rekommenderar kursorganisatörer att använda ångerrätt enligt distansavtalslagen vid kurs-anmälan över internet eller telefon. Kunden har rätt att frånträda kursavtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. Vill kunden utöva ångerrätten mejlar hen ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda avtalet, då det är kunden som ska kunna bevisa att hen har ångrat sig inom rätt tid dvs 14 dagar. Kunden skickar detta till kursorganisatören och uppger vilken kurs hen önskar avstå, samt sin kontaktinformation i form av telefon och email. Kunden ska även ange vilket datum hen gjorde bokningen samt när hen skickade avbokningen. Kunden ska även ange sitt clearing- och kontonummer för återbetalning av avgift. Anmälningsavgiften på xxx kr återbetalas ej oavsett skäl, den ingår ej i ångerrätten.

Ångerrätt vid sjukdom med läkarintyg: Vid sjukdom eller andra allvarliga förhinder som kan styrkas med läkarintyg eller motsvarande ges full ångerrätt under hela perioden fram till kursstart. Vid allvarlig sjukdom som kan styrkas med läkarintyg ges full återbetalning av kursavgiften, om den har erlagts. Ingen kursavgift återbetalas då kursen startat, oavsett sjukdom eller andra förhinder.

Observera att detta endast är rekommendationer och att var och en tar eget ansvar.

Senast uppdaterad 2021-06-23
Copyright: Mediumförbundet