Vision, Mål & Värdegrund

Vision

Ett samhälle som har en positiv syn på andlighet och mediumskap.

Mål

  • Främja mediumskapets framväxt genom att kommunicera spiritualismens och mediumskapets motiv och göra dem kända för en bredare allmänhet.
  • Göra andlig livsåskådning, mediumskap och överlevnadshypotesen mer synlig i massmedia.
  • Bedriva opinionsbildande verksamhet, bevaka hur massmedia exponerar området och försvara branschens rätt till replik i media.
  • Stödja och kommunicera vetenskaplig forskning inom parapsykologi.
  • Främja ett etiskt och ansvarsfullt agerande hos yrkesutövare i branschen och verka för en god kåranda.
  • Tillhandahålla riktlinjer och rekommendationer som förbundets medlemmar kan använda som stöd i sitt yrkesutövande.
  • Samla och förmedla kunskap om de lagar som påverkar de tjänster som erbjuds inom branschen (såsom konsumentlagar, patientsäkerhetslagen och immaterialrättigheter).
  • Främja demokratiska samtal och branschintern dialog om ovanstående mål.

Värdegrund

Mediumförbundet har en demokratisk värdegrund som bygger på en vilja att sprida kärleksbudskap som främjar andlig insikt och omtanke. Förbundet respekterar alla människors lika värde och verksamheten är öppen för alla oberoende av funktionsvariation, etnicitet, sexuell läggning, kön, könsuppfattning, religion eller annan trosuppfattning.  Mediumförbundet är politiskt och religiöst obundet och tar avstånd från alla former av hat, hot och situationer som skapar rädsla. Verksamhet som bedrivs i Mediumförbundets namn ska inte strida mot gällande lagstiftning.