Kort om Sveriges moderna spiritualistiska historia – Jane Lyzell

I Sverige var vi långt före den moderna spiritualismens födelse som startade 1848 med Systrarna Fox den 31 mars i Hydesville, USA. Som började i ”Spiritismen” med fysiska fenomenens tid .

I den Spiritualistiska historien mynnar här inte bara svensk utan många delar av världens spiritualism, utifrån Emanuel Swedenborg redan (1688-1772) och hans teorier och filosofiska andliga sida som svensk vetenskapsman och en av sin tids universalgenier. Han var också teosof, mystiker och bibeltolkare.

Emanuel Swedenborg

Arthur Conan Doyle, skrev I den klassiska boken “The History of Spiritualism” ”In order fully to understand Swedenborg one would need to have a Swedenborg brain, and that is not met with once in a centur y. Spiritualism will be eternally grateful for the work brought forth through Emanuel Swedenborg”

Fritt översatt; ”att helt förstå Swedenborg måste man nog ha en Swedenborg hjärna och en sådan finns bara en i varje århundrade. Spiritualismen kommer vara evigt tacksam för det arbetet som fördes fram igenom Emanuel Swedenborg”

Det finns mycket att skriva om den äldre rent andliga sidan av vår svenska historia – genom tiderna med våra samer, nåjder, kloka gummor och gubbar, blodstoppare, siare och sibyllor som banat vägen för den nu moderna spiritualismen som med heliga Birgitta och sedermera Emanuel Swedenborg och den kristna åskådningens fotfäste och frammarsch i Sverige och hela världen.

Andeskådantet var ju det som först fick fotfäste och då under 1770-talets tid inom societeten bildade hertig Carl (1748-1818) (senare CarlXIII) en esoterisk krets kring sig på kungliga slottet. Dominerande i denna krets var andeskådarna Karl Anders Plommenfelt (1770-dog i Amerika), Gustav Björnram (ca 1745-1801) och Henrik Gustaf Ulvenklou (1756-1819). Här kan vi säga att i denna krets hölls Sveriges första regelrätta spiritistiska seanser (andeskåderi).

Ur detta föddes senare med Systrarna Fox spiritismen och fysiska fenomenens tid, såsom bordsdans och andeknackningar! Redan 1853 uppmärksammades i Sverige den nyväckta spiritistiska rörelsen av pseudonymen ” en f.d. twiflare”, som i ett trettiosidigt häfte, främst behandlade fysiska fenomen.1858 blev spiritismen känd för en större allmänhet i och med författaren Viktor Rydberg (1828- 1895) som i positiva ordalag presenterade dess lära, och publicerade en dikt av den avlidne de Béranger som erhållits genom psykograf. Nio år senare publicerades på svenska en kort sammanfattning av den franske spiritisten Allan Kardec (1804-1869) andelära.

Med Allan Kardec kom spiritismen till Sverige runt 1870. Vilket gör att den spiritualistiska rörelsen är relativt ung och inte förrän 1878 bildades den första spiritistiska föreningen, Spiritistiska Litteratur Föreningen förkortat S.L.F. Oscar Busch (1844-1916) var en av tecknarna av grundplåtarna till S.L.F bibliotek och blev sedermera denna förenings ordförande år 1907 fram till sin bortgå ng. 1885 hölls de första seanserna som hölls av mediet Bertha Valerius (1824-1895). Denna spiritist föreningen lades ned så sent som 1984.

1879 besöktes Stockholm av det engelska mediet William Eglington. Besöket resulterade i att det under 1880-talet hölls ett flertal seanser i Stockholm med lokala förmågor. Dessa uppmärksammades av pressen och intresset för rörelsen ökade markant.

1890 bildade Huldine Beamsh-Mossander det spiritistiska Edelweissförbundet, som bland sina medlemmar hade den kända konstnärinnan Hilma af Klint, fotografen och mediet Bertha Valerius och författaren Carl von Bergen. Förbundet ägnade sig åt seanser, bön och meditation.

Den spiritistiska tidskriften ”Efteråt?” utkom med sitt första nummer 1891, med Emma Mathilda Nilsson som ansvarig utgivare. 1890, bildades ”Svenska Samfundet för Psykisk Forskning” av skriftställaren Carl von Bergen, med Karl O Kallenberg, Gottlieb Klein, Georg von Rosen och Otto Wetterstrand i styrelsen.

1892  bildades även den spiritistiska sammanslutningen A. E. Carlssons förening och Spiritualistkretsen Johannes´ Budbärare. Den senare föreningen bildades av Carl Söderling och maskinarbetaren Johan Ragnar Nilsson.

Med spiritismen föddes spiritualismen och dessa gick sida vid sida och gör så än idag och skillnaden är att spiritism är den franska benämningen och spiritualismen den engelsk/amerikanska. En annan aspekt är att runt 1900-talet fanns tyvärr charlataner som fuskade i spiritismens namn (England /Amerika) och fick den att klinga illa. Detta är spiritualismens eviga problem, så även i dags datum.

Detta gjorde att man antog namnet Spiritualism istället, det ansågs klinga bättre och finare. Mary Karadja´s definition av Spiritualism och spiritism är att hon inte såg någon uppenbar skillnad och i de som kallade sig spiritister såg hon spiritualismen och tvärt om.

Senare spiritualister, kom med Sveriges första transmedium Carl Söderling som kallade spiritualismen för andens religion, vilket då tog bort Gudsbegreppet med kristendomen som huvudperson. Det blev inte religions bundet till en viss lära, utan andens läror! En andens filosofi/religion.

Carl Söderling

Dock fortsatte spiritualismen att vara starkt bundet vid den kristna läran, men inte så dogmatisk som inom svenska Kyrkan – Här i Sverige fanns inte spiritualistiska kyrkor som i England eller Amerika utan det bildades små föreningar runt om i landet som växte upp runt sekelskiftet i Sverige och mycket tack vara prinsessan Mary Karadjas (1868-1943) inflytande.

Hon var dotter till brännvinskungen Lars Olof Smith, och kom som många andra att intressera sig för spiritualismen.

Likt författarinnan Selma Lagerlöf (1858-1940) som inspirerades till sina böcker ”Körkarlen” och ”Osynliga Länkar” ifrån spiritualismen och teosofin. Teosofiska samfundet startade 1875 av Helena Petrovna Blavatsky (Ryssland). Teosofin påverkade naturligtvis spiritualismen. Under åren 1902 till 1904 gav Mary Karadja, Lizzy Lind af Hageby (1878-1963) och Anna Synnerdahl ut tidskriften XX:e seklet. Denna presenterade sig som en humanitär tidskrift, vars huvudsakliga mission var att bekämpa materialismen utifrån spiritualistiska tankegångar. Tack vare Mary Karadja inbjöds till Sverige många utländska medium, bland annat Engelsmannen Vout Peters. och det tyska mediet Frau Abend.

Många fick sitt intresse igenom svensk/amerikanen Anders August Alexanderssons (1845-1923)  1894 började han ge ut månadstidskriften ”Svenska Spiritualisten”. 1898 var han tillbaka i Sverige och började att hålla veckovisa offentliga föredrag om spiritismen eller spiritualismen i templarlokalen, Tjärhovsgatan 14 i Stockholm 1899 stegade Carl Söderling (1873- 1948) och hans fru in på ett av dessa möten, när dom av en händelse sett en affisch om mötet, vilket blev som en uppenbarelse för dem och som sedermera ledde till Carl Söderlings utveckling till Sveriges första spiritualistiska transmedium som han verkade som, i nära femtio år. Han inspirerades till att bli ett transmedium efter en seans med det spiritistiska mediet Augusta Jönsson ifrån föreningen P.F.S. Allah-Gehbar som bildats 1900. Samma år inledde Spiritualistiska Föreningen sin verksamhet i Stockholm. Bildat av A.A. Alexandersson.

1904 ombildades den av A. A. Alexanderson stiftade Spiritualistiska Föreningen till Sällskapet Sanningssökarna (Sveriges idag äldsta aktiva spiritualistiska förening) Carl Söderling var en eldsjäl inom spiritualismen och höll sin första seans 1900 och 1920 var han en av initiativtagarna till bildandet av ”Spiritualistiska Sällskapet” S.S där han lade ned hela sin kraft som organisatör, vältalare och medium. Söderling och Alexandersson inleder här nära samarbete och det fann en lämplig lokal på Ragvaldsgatan i Stockholm. Där hölls det seanser, andakter och föredrag.

Söderling la ned hela sin mannakraft i att föra fram och missionerade för spiritualismen, som han kallade ”Andens Religion”. Även till Danmark och Norge sträckte sig hans resor. Under åren 1912 – 1913 gav han ut tidskriften Spiritistiska meddelanden, som innehöll hans transtal och automatisk skrift. Fram till sin död var han Sveriges ledande och i princip enda transmedium.

1927 startades Stockholms Spiritualistiska Förening av direktör G Sundqvist, som även var ordförande i Spiritualistiska Sällskapet. Föreningen anordnade cirklar för ut veckling av medier, och man sysselsatte sig med borddans och klärvoajans. Man försökte sig även på direktröst, utan att lyckas. Vid ett tillfälle materialiserade sig dock ett struphuvud. 1929, utkom tidskriften Mysteria.

Carl A Carleson (1881 – 1940) reste vid 24 års ålder till Amerika. I avsikt att avslöja spiritismen som ett rent bedrägeri, besökte han 1921, i New York, mediet Cecil M.Cook och hennes förening T Stead’s Memorial Centre. Vid detta möte fick han tala svenska med sina döda närstående genom direktröst. Denna upplevelse förändrade Carlesons liv, som helt kom att präglas av spiritism. Året därpå knöt han kontakt med Sir Arthur Conan Doyle, som besökte New York för en serie föredrag i Carnegie Hall. 1925 återvände Carleson till Sverige och började översätta utländsk spiritistisk litteratur till svenska, däribland Conan Doyles samtliga spiritistiska verk. På inbjudan av Carleson besökte Conan Doyle Stockholm 1929, varvid han fyllde Konserthusets stora sal under två föredrag. Innan dess hade spiritismen/spiritualismen ej tagits på allvar i Sverige, men från och med nu var den etablerad och accepterad.

Vid denna tid var rörelsen koncentrerad till Stockholm, samt uppdelad på flera små föreningar. För att få en ordentlig bas inför framtiden slogs därför, på Conan Doyles uppmaning, Stockholms Spiritualistiska Förening samman med Spiritualistiska Sällskapet och Carleson blev ordförande. Den 15 januari 1938 bildades således Spiritualistiska Riksförbundet!

Statskyrkoprästen Martin Liljeblad (1877 – 1951) i Helsingborg, förgrundsgestalt inom spiritualismen. Han har så väl i tal som i skrift, varit outtröttligt verksam för att inom landet sprida våra ideér. Betecknande för honom är han impulsiva och orädda framträdande. Helt naturligt har han därigenom fått röna mycket smälek och hårt motstånd, framförallt ifrån sina ämbetsbröders sida. Han arrangerade bland annat offentliga seanser.

Efter Mrs Irving gästades förbundet av flera utländska medier: Herr Einer Nielsen (Fysiskt medium. d. 1965), Fru Nora Jensen (klärvoajans) och fru Mathilde Stendahl Kruse från Danmark och engelskan Miss Ellen Both, vilka alla höll högt uppskattade seanser och intresset för spiritualismen steg under tiden intill krigsutbrottet 1939. Då omöjliggjordes besök av danska medier, så våra svenska medier fick rädda situationen. Carl Söderling och Ernst Broberg (trans och fysiskt medium 24/11, 1880 – 15/2,1977) växte med uppgifterna, och verksamheten kunde uppehållas tack vare deras hängivna och uppoffrande arbete. Med Kriget sjönk medlemsantalet i förbundet – men så småningom ökade det igen gradvis, för att 1948 vara 643 aktiva medlemmar. Då dom flesta av medlemmarna var knutna till Stockholms avd och att det ute i landet inte var så organiserat ännu, beslutade man sig för att ta bort namnet Riksförbund då det inte var motiverat. Därför ändrades vid årsmötet 1942 namnet till Stockholms Spiritualistiska Förening (SSF) och det Medlemsblad för Spiritualistiska Riksförbundet börjat ge ut 1941, bytte nu namn till Spiritualisten, med Rolf Carleson (1910 – 1968) som redaktör.

Ernst Broberg

Bristen på inhemska medier upphävdes i slutet av kriget, då bland andra Ernst Broberg framträdde som medium för direktröst och materialisation. Broberg hade som ung varit aktiv frälsningssoldat och därefter en tid varit teosof. I slutet av 1920-talet hade han blivit medlem av dåvarande Stockholms Spiritualistiska Föreningen, och varit aktiv i deras cirkel för medial utveckling. Denna cirkel flyttades 1931 till Brobergs hem. Efter två års idoga veckosamlingar lyfte sig trumpeterna och tydliga anderöster hördes, men först i mars 1939 framträdde tydliga materialisationer. Det skulle dock dröja till 1943 innan Broberg hade en direktröstseans för en större församling. Samma år framträdde ytterligare ett medium för direktröst och materialisation i Linköping. Dessa seanser var dock aldrig offentliga under de få år manifestationerna pågick. Mediet hette Zeinoff.

1943 gav Ernst Broberg sin första seans för en större församling, en direktröst seans, samtidigt infördes regelbundna gudstjänster i verksamheten med herr Erik Rane som officiant, som senare alternerades med herr Broberg. Bådas värdefulla insatser, påtagligt inspirerade av andliga världen, ha varit ett medel för att föra spiritualismen alltmer upp på ett andligt plan. Efter Fredslutet blev det åter igen möjligt för våra danska medier att arbeta i Sverige igen och deras insatser bidrog till föreningen och spiritualismens starka utveckling. Förutom de förut omnämnda medium har fru Emilie Nielsen gett många uppskattade seanser.

Efter kriget reste Rolf Carleson till England och tog initiativ till att International Spiritualist Federation (ISF) kunde återuppstå .1951 hölls en världskongress i Stockholm med Rolf Carleson som organisatör. Carleson var därefter federationens generalsekreterare under många år. 1946 invigdes den 9 september Stockholms Spiritualistiska Förening sin egen lokal, på Karlavägen 52, vilket förenklade det spiritualistiska arbetet och ökade i rask takt det spiritualistiska medlemsantalet. 1947 bildades Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, SPF, och 1949 tog Stockholms Spiritualistiska Förening initiativ till en spiritistisk nordisk konferens på Viggbyholm. Konferensen samlade 50 deltagare från Danmark, 26 från Finland, 105 från Sverige, och från Norge och Island kom tre delegater från vardera landet. Vid mötet beslöt man att bilda en Nordisk Spiritualistisk Union (NSU), vars första kongress kom att hållas i Danmark 1950.

Som ett resultat av Viggbyholmskonferensen bildades 1949 även Svenska Spiritualisters Riksförbund (SSR), med Stockholms tre föreningar, och en förening vardera från Göteborg, Uppsala och Malmö.

I slutet av 1940-talet gick den världsberömde skulptören Carl Milles (1875 – 1965) ut i världspressen och avslöjade att han var spiritist. Ungefär samtidigt meddelade den folkkäre arbetarförfattaren Jan Fridegård (1897 – 1968) att han var övertygad spiritist, och gav sig ut på långa spiritistiska föreläsningsturnéer över hela landet.

Alla dessa händelser bidrog till att spiritismen och spiritualismen fick uppleva ett mycket starkt 1950-tal. Många nya medier trädde fram som bland annat Carin Ahlgren (trans), Carin Strandberg (klärvoajant) och Åke Abrahamsson(klärvoajant och trans) med flera och ett femtiotal föreningar bildades. Antalet organiserade spiritualister var nu under flera årtionden omkring tretusen.

I juni 1963 inbjöd konstnären Friedrich Jürgenson (1904 – 1987) världspressen till sin stuga i Mölnbo söder om Stockholm, och nyheten om att han sedan 1958 spelat in meddelande från andevärlden via radio och bandspelare spred sig över hela världen.

1967 övertog Svenska Spiritualisters Riksförbund tidskriften Spiritualisten från Stockholms Spiritualistiska Förening, varvid tidskriften bytte namn till Utan Gräns och Leo Torgny blev redaktör efter Rolf Carleson.

1968 införskaffades ett gammalt ålderdomshem, Ramsbergsgården, byggt från början som fattiggård i Bergslagen, och Studiehemsstiftelsen inom Svenska Spiritualisters Riksförbund bildades med Rolf Carleson som ordförande. Gården kom att under de kommande tjugo åren att nyttjas som konferens- och sammanträdescentrum för den spiritualistiska rörelsen. Rolf Carleson gick över till andra sidan 1968 och lämnade ett stort tomrum efter sig. En man som utförde tre mans arbete, alla i spiritualismens tjänst. En eldsjäl och förgrundsman och banbrytare för svensk spiritualism, som spiritualismen har mycket att tacka för!

Andra medium och eldsjälar som verkat för spiritualismen i Sverige måste nämnas; Carl (Charlie) Aldor (cirkelledare) Agnes Röklander, transmedium (1896- 1969), Carl-Gustav Lönn, healingmedium, Anders Nilsson, transmedium, Eira Olausson, Carin Liljegren, Astrid Gillmark, Birgit Johansson, Inga Ask, Lennart Bendix, Torten Holmqvist, Isse Lönnhammar, Kurt Svensson (alla klärvoajanta medium) och Clar-Ann Säterbö, transmedium.

I slutet av 1980-talet delades de spiritualistiska riksförbundet, vilket resulterade i att många föreningar bröt sig ur Sveriges Spiritualisters Riksförbund (SSR) och 1986 bildade Spiritualistiska Riksförbundet för Andlig Utveckling (SRAU). Det gamla riksförbundet levde en tynande tillvaro under några år, men även det nya kom under nittiotalet att förlora många medlemsföreningar. Idag är det inte längre ett förbund, utan en enskild förening.

Under 1980- och 90-talet kom New Ages läror att starkt påverka ett stort antal föreningar, vilket medförde att det är mycket svårt att uttala sig om hur många ”rent” spiritualistiska föreningar som idag finns i Sverige. SSR:s Studiehemsstiftelse på Ramsbergsgården går 1999 i

likvid och sveriges äldsta spiritualistiska kursgård fortsätter sin verksamhet i privat regi och fortsätter i samma spiritualistiska anda fram till 2015. Då gården köps till privat ägo.

Under tiden från 1987 fram till i dags datum, kom mycket engelska medium ha stor betydelse för den svenska spiritualismen, så som Terry Evans (klärvoajant), Iris Hall (klärvoajant), Julia Griffith (klärvoajant) och Colin Fry (klärvoajant, trans o fysiskt). Detta har vi mycket att tacka för i vår svenska spiritualistiska utveckling! De nutida medier får framtiden skriva om.

Vill du förkovra dig mer i hela skriften om Sveriges spiritualistiska historia kan du gå in här https://usercontent.one/wp/www.lyztran.com/wp-content/uploads/2018/04/sv._moderna_spiritualistiska_historia.pdf?media=1638298223

Och vill du fördjupa dig i Sverges spiritualistiska eldsjälar och seanser kolla in vår youtube film här https://www.youtube.com/watch?v=LSQcOQXI_84

Skrivet av Jane Lyzell (Lyztran)

OBS! Denna skrift och bilder får inte användas utan vårt medgivande!

Uppgifts källor;
Tidningen Lyztran nr 1 2007
Ramsbergsgårdens arkiv.
Tidskriften Utan Gräns
”Artikel” Robert Carleson, Svensk Spiritism – Tidningen Lyztran nr2 -08
Delar av avhandling av forskare Henrik Bogdan genom artikel Nils Johan Tjärnlund-06 ”Fokus”
Nordiska Spiritualistkonferensen – Viggbyholm 1949, Minnesskrifter.
”Vidare går min väg” spiritualistiska erfarenheter. RolfmCarleson. ISBN 91-86928-02-3
”De döda Leva” Carl Söderling, Minnesupplaga, Excelsior förlag.
Gruppen för Spiritistiska Studier, Allan Kardec – Sverige .
Swedenborgssällskapet.
Spiritistiska Fenomen och Spiritualistiska vyer, Av Mary
Karadja 1899

Ett särskilt stort tack till Robert Carleson som så generöst delat med sig i denna skrift med sin kunskap!

Bli Medlem i Mediumförbundet!
För bara 360 kr per år får du massor av kunskap och medlemsförmåner och bidrar till att vårt område växer och förknippas med positiva värden. Ansök om medlemskap här!